2018

Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα

 1. Πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχουν για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα». Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.
 2. Μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα», συνοδευόμενη από την σχετική συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018». Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ.


2017

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2017 - 2018

 1. Μελέτη Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού 2017 – 2018, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 3. Σχέδιο Σύμβασης για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων 2017 - 2018

 1. Πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχουν για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύων (2017 – 2018)». Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.
 2. Μελέτη Ετήσιας συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύων (2017 – 2018), μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ, το οποίο εμπεριέχει σχέδιο σύμβασης.
 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Δέλτα 2017.

 1. Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Δέλτα 2017. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 2. Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Συντήρηση Portal Ετήσια (2017 - 2018)

1. Μελέτη με τίτλο «Συντήρηση Portal ετήσια (2017 – 2018), την οποία μπορείτε να δείτε εδώ και περιλαμβάνει:

 • Τεχνική Έκθεση
 • Τιμολόγιο
 • Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
 • Γενικούς και Ειδικούς Όρους

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, εδώ.


2016

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)

Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)

Μπορείτε να δείτε την σχετική μελέτη και την πρόσκληση υποβολής πρότασης προσφορών εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα