Επιτροπές Δήμου Δέλτα

Επιτροπή Διαβούλευσης

Εκτελεστική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής