Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα

Τίτλος Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού
Δήμου Δέλτα
Δικαιούχος ΔΕΥΑΔΔ
Φορέας υλοποίησης Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 40.000,00€
Ημερομηνία Ένταξης 17.09.2018
Ημ. έναρξης 15.05.2019
Ημ. λήξης 14.03.2021
Πρόγραμμα Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ
Σύντομη περιγραφή  …
Συνημμένα αρχεία υποέργου 1 (Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Δέλτα
Απόφαση Ένταξης (pdf αρχείο)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 8. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη
Συνημμένα αρχεία υποέργου 2 (Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού Δήμου Δέλτα)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 8. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη
Skip to content