Ποιότητα Ατμόσφαιρας

   Στον Δήμο Δέλτα και στη Δημοτική Ενότητα του Εχεδώρου λειτουργεί Δίκτυο Σταθμών για τον Έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από το έτος 1991. Το Δίκτυο αποτελείται από τρεις σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στις Δημοτικές Κοινότητες Σίνδου, Καλοχωρίου, Διαβατών και λειτουργεί με ευθύνη του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

        Σκοπός του είναι:

  • Η μέτρηση και η καταγραφή των ρύπων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα
  • Η διαρκής ενημέρωση όσων διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
  • Ο εντοπισμός των ρυπογόνων δραστηριοτήτων και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους.
  • Ο συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων από την υπέρβαση των ορίων των ρύπων όταν προκύπτουν

    Η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου και η διαρκής αναβάθμισή του, (πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης του Δήμου), καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνεται από τη Δημοτική Αρχή στα θέματα που αφορούν το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών του.

       Η γνώση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, αναφορικά με τους ρύπους που μετρούνται, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των προβλημάτων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, για την κινητοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών, τη λήψη μέτρων και τη σύνταξη προτάσεων για την επίλυσή τους. Κυρίως όμως, βοηθά τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή, να γνωρίζουν σε ποια ατμόσφαιρα ζουν και αναπνέουν.

       Ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζονται οι μετρήσεις των τριών σταθμών του Δήμου στην ιστοσελίδα του, είναι αντίστοιχος με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι μετρήσεις των σταθμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ιστοσελίδα της.

Ιστορικό Ημερησίων Δελτίων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

    Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου (SO2), αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου (NO2), όζον (O3), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), βενζόλιο, μόλυβδο (Pb), αρσενικό (As), κάδμιο (Kd), υδράργυρο (Hg) και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων.

  • ΟΔΗΓΙΑ 2004/107/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα
  • ΟΔΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
  • ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β’/30-3-11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
  • ΚΥΑ οικ. 70601/13 (ΦΕΚ 3272 Β’/23-12-13) «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».
  • Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κ.Μ. οικ. 9452/08 (ΦΕΚ 1652 Β’/14-8-08) «Λήψη έκτακτων μέτρων σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
  • KYA Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Β’/8-7-07) «Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».