Ανέγερση Λυκείου Διαβατών

Τίτλος Ανέγερση Λυκείου Διαβατών
Δικαιούχος Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 3.144.000,0 €
Ημερομηνία Ένταξης 13.06.2016
Ημ. έναρξης 31.03.2017
Ημ. λήξης 31.09.2018
Πρόγραμμα Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020
Άξονας  10 – Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα 10α – Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος 10α1 – Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης
Δράση   10α.2 – Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευση
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ
Σύντομη περιγραφή Το υπό ανέγερση Λύκειο αποτελείται από δύο κτίρια που περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο, α’ όροφο και β΄όροφο. Το πρώτο κτίριο είναι ισόγειο και περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το κυλικείο και τον κεντρικό χώρο εισόδου. Το δεύτερο κτίριο αποτελείται από υπόγειο με τις αποθήκες και τους χώρους Η/Μ , ισόγειο (διοίκηση, χώροι υγιεινής, βιβλιοθήκη) , α’ όροφο (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια), β’ όροφο (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια). Η κατακόρυφη επικοινωνία γίνεται μέσω ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου. Η κατασκευή έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Το εμβαδό του Λυκείου είναι περίπου 2.192 τ.μ.
Συνημμένα αρχεία Απόφαση Ένταξης    (pdf αρχείο)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών
 5. Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 6. Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων
 7. Προϋπολογισμός
 8. Τιμολόγιο Μελέτης
 9. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 10. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 11. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας
 12. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
 13. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 14. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη