Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020 (έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. 21755/03.07.2017 το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ), ο Δήμος Δέλτα θα υλοποιήσει τις οκτώ (8) διαδικασίες:

  1. Σύσταση εταιρείας και διαδικασίες πριν την έναρξη εργασιών
  2. Τακτικές λειτουργίες εταιρείας μετά την έναρξη εργασιών
  3. Απώλεια και εύρεση εργασίας
  4. Οικογένεια
  5. Σπουδές
  6. Αγωγή αποζημίωσης (δικαστική)
  7. Κατοχή και οδήγηση οχήματος
  8. Αλλαγή κατοικίας, μετακόμιση και μετεγκατάσταση

οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του και μέσω των οποίων θα ελεγχθεί το επίπεδο της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κατάλληλων δεικτών σύμφωνα με τη μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία επικαιροποιείται τακτικά λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις προτάσεις των Κρατών Μελών.

Κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες – (γεγονότα ζωής), μετριέται μια φορά κάθε δύο χρόνια. Ο διετής κύκλος της μέτρησης γίνεται προκειμένου οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων διαδικασιών μέσω διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα ευρήματα όπως αποτυπώνονται στις εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης.