Υπηρεσίες Δήμου Δέλτα

Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155/Β/13.05.2013) οι Υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα είναι διαρθρωμένες ως εξής:

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απ' ευθείας στον Δήμαρχο

 • Γενικός Γραμματέας
 • Ιδαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας (ΑΜΕΑ)
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Αστυνόμευσης
  • Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ

 • Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης, Αποδοτικότητας και Απόδοσης
 • Γραφείο ΤΠΕ

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
 • Γραφείο Αλιείας
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 • Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης και Διαχείρισης οχημάτων που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης
   • Γραφείο αποκομιδής − ανακύκλωσης αποριμμάτων
   • Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
  • Τµήµα Καθαριότητας και Πρασίνου
   • Γραφείο καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων
   • Γραφείο συντήρησης πρασίνου και κοιμητηρίων
  • Τµήµα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων
   • Γραφείο Διαχείρισης οχημάτων
   • Γραφείο Συντήρησης οχημάτων
  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
   • Γραφείο Περιβάλλοντος
   • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών α1. Γραφείο διαγωνισμών, μελετών, επιβλέψεων τεχνικών έργων
   • Γραφείο Συγκοινωνιών−Εγκαταστάσεων και Ενεργειακής Διαχείρισης
  • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας
   • Υπηρεσία δόμησης
   • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισμού

  • Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας
  • Γραφείο Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Γραφείο Αστικής Κατάστασης
   • Γραφείο Ληξιαρχείου
   • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Γραφείο Αλλοδαπών
  • Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας
   • Γραφείο Αρχείου, Αλληλογραφίας
   • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
   • Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
   • Γραφείο Προϋπολογισμού
   • Γραφείο Λογιστηρίου
   • Γραφείο Εξόδων
   • Γραφείο Μισθοδοσίας
   • Γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών
  • Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου
   • Γραφείο Εσόδων
   • Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας
   • Γραφείο Ταμείου
 • Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης