Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα

Τίτλος Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού
Δήμου Δέλτα
Δικαιούχος ΔΕΥΑΔΔ
Φορέας υλοποίησης Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 250.406,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Ένταξης 17.09.2018
Ημ. έναρξης 15.05.2019
Ημ. λήξης 14.03.2021
Πρόγραμμα Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ
Σύντομη περιγραφή  …
Συνημμένα αρχεία υποέργου 1 (Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Δέλτα
Απόφαση Ένταξης (pdf αρχείο) και τροποποιητική πράξη

Περίληψη και διακήρυξη

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
 2. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
 3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 5. ΤΕΥΔ (doc) και ΤΕΥΔ (pdf)
 6. Οικονομική Προσφορά
Συνημμένα αρχεία υποέργου 2 (Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού Δήμου Δέλτα)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
 2. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
 3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 5. ΤΕΥΔ (doc) ΤΕΥΔ (pdf)
 6. Οικονομική Προσφορά