Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Τίτλος Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης
Δικαιούχος Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 147.494,28€
Ημερομηνία Ένταξης 23.05.2019
Ημ. έναρξης 20.01.2020
Ημ. λήξης 19.01.2021
Πρόγραμμα Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020
Άξονας προτεραιότητας
ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς”.
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Σύντομη περιγραφή  Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρικών οχημάτων. Δύο (2) μικρών επιβατικών και τριών (3) τετράκυκλων καθώς και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού για την φόρτωσή τους.
Συνημμένα αρχεία υποέργου Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης
Απόφαση Ένταξης (pdf αρχείο)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Τεχνικές Περιγραφές Στατικών – Ημ. Εργασιών
 3. Προμετρήσεις
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τεχνικές Προδιαγραφές Ημ. Εργασιών
 6. Τιμολόγιο Μελέτης – Ανάλυση Τιμών Ημ. Εργασιών
 7. Ε.Σ.Υ.
 8. Σ.Α.Υ και 9. Φ.Α.Υ.
 9. Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ
 10. Περίληψη – Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
 11. Οικονομική Προσφορά
 12. ΤΕΥΔ