Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα

Τίτλος Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο
δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα
Δικαιούχος Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 2.003.839,86€
Ημερομηνία Ένταξης 15.06.2018
Ημ. έναρξης 20.03.2018
Ημ. λήξης 30.04.2020
Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία
Άξονας προτεραιότητας
Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
Ταμείο συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ
Σύντομη περιγραφή  …
Συνημμένα αρχεία υποέργου 1 (Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα)
Απόφαση Ένταξης (pdf αρχείο)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Τεχνικές Περιγραφές Στατικών – Ημ. Εργασιών
 3. Προμετρήσεις
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τεχνικές Προδιαγραφές Ημ. Εργασιών
 6. Τιμολόγιο Μελέτης – Ανάλυση Τιμών Ημ. Εργασιών
 7. Ε.Σ.Υ.
 8. Σ.Α.Υ και 9. Φ.Α.Υ.
 9. Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ
 10. Περίληψη – Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
 11. Οικονομική Προσφορά
 12. ΤΕΥΔ
Συνημμένα αρχεία υποέργου 2 (Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης Δήμου Δέλτα για την υλοποίησης της πράξης “Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα”)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 8. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη
Συνημμένα αρχεία υποέργου 3 (Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για το νέο Δημαρχείο Δήμου Δέλτα)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 8. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη
Συνημμένα αρχεία υποέργου 4 (Προμήθεια εξοπλισμού του νέου Δημαρχείου του Δήμου Δέλτα)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 8. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη