Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο

Τίτλος Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο
Δικαιούχος Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 980.000,00€
Ημερομηνία Ένταξης 17.04.2018
Ημ. έναρξης
Ημ. λήξης
Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Μέτρο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δράση   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης ΕΓΤΑΑ
Σύντομη περιγραφή  Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην βελτίωση της λειτουργικότητας (ασφαλτόστρωση) υφιστάμενης αγροτικής οδού που βρίσκεται στην αγροτική ζώνη μεταξύ της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών και του παραλιακού μετώπου του Δήμου Δέλτα
Συνημμένα αρχεία Απόφαση Ένταξης    (pdf αρχείο)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 1. Περίληψη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Τεχνική Περιγραφή
 5. Προϋπολογισμός
 6. Τιμολόγιο Μελέτης
 7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 8. Τεχνικές Προδιαγραφές
 9. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας
 10. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
 11. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 12. Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη
 13. Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη