Έντυπα για ΤΑΠ

Απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται, μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα  να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη πληρωμή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις οφειλές τους για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ).Το e-mail είναι tap@dimosdelta.gr.

Παραδείγματα για περιπτώσεις αιτήσεων δημοτικών τελών:

1. Ηλεκτροδότηση Ακινήτων

2. Διακοπή Ηλεκτροδότησης Ακινήτων

3. Ενεργοποίηση Εργοταξιακής Παροχής

4. Δήλωση Τετραγωνικών Ακινήτων λόγω τακτοποίησης – νομιμοποίησης ή διόρθωση τ.μ.

5. Βεβαίωση Μη Οφειλής Τ.Α.Π.

6. Μείωση Τελών Ευπαθών Ομάδων

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έντυπα – υποδείγματα εδώ:

1. Αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή Word

2. Αίτηση σε μορφή pdf

3. Δικαιολογητικά

4. Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής ρεύματος και ως μη ηλεκτροδοτούμενα σε μορφή pdf

5. Υπεύθυνη Δήλωση σε επεξεργάσιμη μορφή Word

για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα

6. Υπεύθυνη Δήλωση  για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα σε μορφή pdf

7. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης σε μορφή pdf

Έντυπα για έκδοση αδείας πολιτικού γάμου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έντυπα που θα χρειαστείτε για έκδοση πολιτικού γάμου:

Έντυπα για διάφορα θέματα

Παρακάτω υπάρχουν διάφορα έτοιμα έντυπα τα οποία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα στις Υπηρεσίες του Δημοσίου: