Έντυπα για ΤΑΠ

Απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται, μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα  να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη πληρωμή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις οφειλές τους για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ).Το e-mail είναι tap@dimosdelta.gr.

Παραδείγματα για περιπτώσεις αιτήσεων δημοτικών τελών:

1. Ηλεκτροδότηση Ακινήτων

2. Διακοπή Ηλεκτροδότησης Ακινήτων

3. Ενεργοποίηση Εργοταξιακής Παροχής

4. Δήλωση Τετραγωνικών Ακινήτων λόγω τακτοποίησης – νομιμοποίησης ή διόρθωση τ.μ.

5. Βεβαίωση Μη Οφειλής Τ.Α.Π.

6. Μείωση Τελών Ευπαθών Ομάδων

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έντυπα – υποδείγματα εδώ:

Αίτηση

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής ρεύματος και μη χρήσης ακινήτου

Υπεύθυνη Δήλωση για ηλεκτροδούμενα και μη ακίνητα

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Έντυπα για έκδοση αδείας πολιτικού γάμου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έντυπα που θα χρειαστείτε για έκδοση πολιτικού γάμου:

Έντυπα για διάφορα θέματα

Παρακάτω υπάρχουν διάφορα έτοιμα έντυπα τα οποία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα στις Υπηρεσίες του Δημοσίου: