Δημοτικό Περιοδικό
18 Δεκεμβρίου 2008
Γραμμή Άμεσης Εξυπηρέτησης
30 Μαΐου 2011
Εμφάνιση όλων

Δήμαρχος-Αντιδήμαρχοι

 

pdf Α.Δ. 1/2011: Εξουσιοδότηση υπογραφών σε υπηρεσιακούς παράγοντες (41.82 Kb)
pdf Α.Δ. 2/2011: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Δέλτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 254 του Ν.3852/2010 (118.87 Kb)
pdf Α.Δ. 3/2011: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Μυλώση Νικολάου (43.29 Kb)
pdf Α.Δ. 4/2011: Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων (48.58 Kb)
pdf Α.Δ. 5/2011: Ορισμός Δημοτικού Ταμία και Εισπρακτόρων (55.86 Kb)
pdf Α.Δ. 6/2011: Ορισμός Ταμία Νομικών Προσώπων του Δήμου (48.89 Kb)
pdf Α.Δ. 7/2011: Ορισμός Επιτροπής Απογραφής (57.90 Kb)
pdf Α.Δ. 8/2011: Ορισμός Αντιδημαρχών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (53.46 Kb)
pdf Α.Δ. 101/2011: Σύσταση Ο.Δ.Ε. του Δήμου για το πρόγραμμα “Διαύγεια” (67.19 Kb)
pdf Α.Δ. 105/2011: Εξουσιοδότηση υπογραφής θεώρησης αποσπασμάτων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (46.05 Kb)
pdf Α.Δ. 196/2011: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή διπλοτύπων τύπου Β’ (48.32 Kb)
pdf Α.Δ. 285/2011: Κατανομή – Τοποθέτηση του προσωπικού του Δήμου (324.89 Kb)
pdf Α.Δ. 414/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μικροφωνικού συστήματος Δημοτικού Συμβουλίου προϋπολογσμού 14.000,00 €, με απευθείας ανάθεση (91.96 Kb)
pdf Α.Δ. 475/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μικροφωνικού συστήματος Δημοτικού Συμβουλίου προϋπολογισμού 14.000 ευρώ, με απευθείας ανάθεση (51.22 Kb)
pdf Α.Δ. 476/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικών & φαξ προϋπολογισμού 8.998,68 ευρώ, με απευθείας ανάθεση (52.30 Kb)
pdf Α.Δ. 526/2011: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση µελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για «παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, οργάνωση, προετοιµασία και υποβολή πρότασης υλοποίησης στο πρόγραµµα european territorial programme Greece–Bulgaria 2007-2013» έτους 2011 (71.97 Kb)
pdf Α.Δ. 647/2011: Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (76.68 Kb)
pdf Α.Δ. 675/2011: Διαπίστωση αδυναμίας μεταφοράς μαθητών με ιδία μέσα και με δημόσια αστική, υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία (56.41 Kb)
pdf Α.Δ. 692/2011: Μίσθωση απορριμματοφόρου μηχανήματος (49.14 Kb)
pdf Α.Δ. 707/2011: Κατάταξη μεταφερόμενου προσωπικού από ληθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις (75.75 Kb)
pdf Α.Δ. 728/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αναμνηστικών δώρων προϋπολογισμού € 15.000,00 (51.45 Kb)
pdf Α.Δ. 759/2011: Ανάθεση προμήθειας και κλιματιστικών μηχανημάτων προϋπολογισμού 5.584,20 € (61.34 Kb)
pdf Α.Δ. 735/2011: Τήρηση βιβλίων τεχνικών ασφαλείας και ιατρού εργασίας (68.92 Kb)
pdf Α.Δ. 739/2011: Ανάθεση προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (44.68 Kb)
pdf Α.Δ. 743/2011: Ορισμός Ταμία και Διαχειριστών του Κοινωνικού, Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (65.99 Kb)
pdf Α.Δ. 744/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων προϋπολογισμού 5.584,20 € με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση (68.16 Kb)
pdf Α.Δ. 755/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 1.968,00 € με απευθείας ανάθεση (73.34 Kb)
pdf Α.Δ. 756/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (39.12 Kb)
pdf Α.Δ. 757/2011: Αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Τσιούλη Σταματίου του Περικλή (57.30 Kb)
pdf Α.Δ. 758/2011: Ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης αλεξικέραυνων στα σχολικά κτίρια του Δήμου (69.03 Kb)
pdf Α.Δ. 759/2011: Ανάθεση προμήθειας και κλιματιστικών μηχανημάτων προϋπολογισμού 5.584,20 € (61.34 Kb)
pdf Α.Δ. 760/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (39.22 Kb)
pdf Α.Δ. 761/2011: Συμπλήρωση-τροποποίηση της 4/2011 πράξης Δημάρχου περί «Εξουσιοδότησης υπογραφών σε Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (58.79 Kb)
pdf Α.Δ. 779/2011: Αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης της Παπανικολάου Χρυσαυγής του Νικολάου (58.02 Kb)
pdf Α.Δ. 780/2011: Ορισμός στατιστικού ανταποκριτή και αναπληρωτή αυτού (59.60 Kb)
pdf Α.Δ. 781/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας συρόμενου αποφρακτικού προϋπολογισμού 60.000,00 €, με πρόχειρο διαγωνισμό (57.51 Kb)
pdf Α.Δ. 784/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (τροχοί) προϋπολογισμού 1.968,00 € (65.09 Kb)
pdf Α.Δ. 790/2011: Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (58.56 Kb)
pdf Α.Δ. 793/2011: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη – Δικηγόρου (62.06 Kb)
pdf Α.Δ. 796/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πόλης (37.62 Kb)
pdf Α.Δ. 797/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 14.998,62 ευρώ, με απευθείας ανάθεση (143.46 Kb)
pdf Α.Δ. 814/2011: Ανάθεση αρμοδιοτήτων–εξουσιοδότηση υπογραφών σε Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων (110.19 Kb)
pdf Α.Δ. 818/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών προϋπολογισμού 1.525,20 € με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση (88.90 Kb)
pdf Α.Δ. 822/2011: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για «για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οργάνωση, προετοιμασία και υποβολή πρότασης υλοποίησης στο πρόγραμμα LEADER έτους 2011 (57.43 Kb)
pdf Α.Δ. 850/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και υλικών οδοσήμανσης και συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων από το Δήμο Δέλτα (47.70 Kb)
pdf Α.Δ. 853/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογισμού 2.479,68 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (96.71 Kb)
pdf Α.Δ. 854/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών προϋπολογισμού 1.525,20 € με ΦΠΑ (60.07 Kb)
pdf Α.Δ. 858/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου από το Δήμο Δέλτα (43.93 Kb)
pdf Α.Δ. 859/2011: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2011 (118.13 Kb)
pdf Α.Δ. 861/2011: Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (62.25 Kb)
pdf Α.Δ. 868/2011: Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011 (192.32 Kb)
pdf Α.Δ. 885/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Προϋπολογισμού 2.479,68 € (62.91 Kb)
pdf Α.Δ. 918/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 14.998,62 € (47.29 Kb)
pdf Α.Δ. 919/2011: Συγκρότηση και ορισμός Ομάδας Εργασίας για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (66.84 Kb)
pdf Α.Δ. 920/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλειδαριών προϋπολογισμού 153,75 € με απευθείας ανάθεση (65.71 Kb)
pdf Α.Δ. 928/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου προϋπολογισμού 7.937,19 € με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση (82.12 Kb)
pdf Α.Δ. 929/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών φαρμακείου προϋπολογισμού 4.228,94 ευρώ, με απευθείας ανάθεση (122.55 Kb)
pdf Α.Δ. 983/2011: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς προκατασκευής στο 1ο Δημοτικό σχολείο Διαβατών από το Δήμο Δέλτα (51.30 Kb)
pdf Α.Δ. 985/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλειδαριών προϋπολογισμού 153,75 € (38.29 Kb)
pdf Α.Δ. 986/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών προϋπολογισμού 9.397,20 €, με απ’ ευθείας ανάθεση (79.42 Kb)
pdf Α.Δ. 994/2011: Ορισμός υπαλλήλου στην επιτροπή παρακολούθησης του διετούς προγράμματος δράσης (2010-2011) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα (61.53 Kb)
pdf Α.Δ. 1003/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας εξαρτημάτων άρδευσης γηπέδων προϋπολογισμού 4.109,43 €, με απευθείας ανάθεση (61.52 Kb)
pdf Α.Δ. 1004/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας φυτών προϋπολογισμού 4.904,20 €, με απευθείας ανάθεση (89.90 Kb)
pdf Α.Δ. 1005/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας λιπασμάτων προϋπολογισμού 1.695,00 €, με απευθείας ανάθεση (62.44 Kb)
pdf Α.Δ. 1006/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων προϋπολογισμού 5.989,00 €, με απευθείας ανάθεση (62.93 Kb)
pdf Α.Δ. 1007/2011: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, και απ’ ευθείας ανάθεση για «Ψηφιακή μετατροπή αρχειακού υλικού του Δήμου» (49.39 Kb)
pdf Α.Δ. 1026/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου, προϋπολογισμού 7.937,19 € (55.87 Kb)
pdf Α.Δ. 1029/2011: Ορισμός ιατρών για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (51.01 Kb)
pdf Α.Δ. 1030/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας σειρήνων ως μέσο για πολιτική προστασία και άμυνα προϋπολογισμού 5.055,30€ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (80.47 Kb)
pdf Α.Δ. 1031/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πολυμηχανήματος γραφείου προϋπολογισμού 307,50€ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (67.80 Kb)
pdf Α.Δ. 1054/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών προϋπολογισμού 9.397,20 € (39.18 Kb)
pdf Α.Δ. 1069/2011: Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πόλης για το Δήμο Δέλτα (46.23 Kb)
pdf Α.Δ. 1070/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών επισώτρων, προϋπολογισμού 15.000,00 € με απευθείας ανάθεση (146.17 Kb)
pdf Α.Δ. 1075/2011: Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλου (59.90 Kb)
pdf Α.Δ. 1076/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ – εκτυπωτών – scanner – plotter του Δήμου Δέλτα (56.58 Kb)
pdf Α.Δ. 1077/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας κεραιών διασύνδεσης κτιρίων προϋπολογισμού 2.460,00 €, με απ’ ευθείας ανάθεση (103.01 Kb)
pdf Α.Δ. 1082/2011: Αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Κατσαβού Γεωργίου του Ηλία (56.14 Kb)
pdf Α.Δ. 1163/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Σύνταξη τεχνικών δελτίων και οικονομοτεχνικής μελέτης για αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα (66.70 Kb)
pdf Α.Δ. 1164/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Σύνταξη πράξεων ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικού έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα βάσει αριθ. αποφ. 20554/ΕΥΣ3430/2010 (67.98 Kb)
pdf Α.Δ. 1165/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας σειρήνων ως μέσο για πολιτική προστασία και άμυνα προϋπολογισμού 5.055,30 € με ΦΠΑ (41.79 Kb)
pdf Α.Δ. 1167/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κεραιών διασύνδεσης κτιρίων δαπάνης 2.460,00 € (39.62 Kb)
pdf Α.Δ. 1168/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χωμάτων επίχωσης προϋπολογισμού 1.980,30 €, με απευθείας ανάθεση (60.46 Kb)
pdf Α.Δ. 1169/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πολυμηχανήματος γραφείου προϋπολογισμού 307,50 € με ΦΠΑ (43.61 Kb)
pdf Α.Δ. 1170/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος-βενζινοκίνητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προϋπολογισμού 14.760,00 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (61.32 Kb)
pdf Α.Δ. 1171/2011: Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξαρτημάτων ύδρευσης, προϋπολογισμού 2.496,90 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (54.93 Kb)
pdf Α.Δ. 1172/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας σχαρών για φρεάτια ομβρίων» προϋπολογισμού 14.962,95 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (54.81 Kb)
pdf Α.Δ. 1173/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων προϋπολογισμού 1.695,00 €, με απευθείας ανάθεση (41.85 Kb)
pdf Α.Δ. 1174/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων άρδευσης γηπέδων προϋπολογισμού 4.109,43 €, με απευθείας ανάθεση (98.74 Kb)
pdf Α.Δ. 1175/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτών προϋπολογισμού 4.904,20 €, με ΦΠΑ (96.83 Kb)
pdf Α.Δ. 1176/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων προϋπολογισμού 5.989,00 €, με ΦΠΑ (99.92 Kb)
pdf Α.Δ. 1177/2011: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πλαστικών κάδων κομποστοποίησης προϋπολογισμού 14.760,00 €, με απευθείας ανάθεση (67.40 Kb)
pdf Α.Δ. 1178/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 14.972,79 €, με απευθείας ανάθεση (84.10 Kb)
pdf Α.Δ. 1190/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης, προϋπολογισμού 5.000,00 € (99.13 Kb)
pdf Α.Δ. 1195/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χωμάτων επίχωσης δαπάνης € 1.937,25 (38.37 Kb)
pdf Α.Δ. 1216/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχαρών δαπάνης 11.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (56.38 Kb)
pdf Α.Δ. 1222/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων ύδρευσης δαπάνης 2.345,00 € με ΦΠΑ (56.18 Kb)
pdf Α.Δ. 1228/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις προϋπολογισμού 5.962,66 €, με απ’ ευθείας ανάθεση (57.78 Kb)
pdf Α.Δ. 1247/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις, δαπάνης 5.701,63 € (46.08 Kb)
pdf Α.Δ. 1261/2011: Ορισμός υπαλλήλου στην επιτροπή παρακολούθησης του διετούς προγράμματος δράσης (2010-2011) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα (61.05 Kb)
pdf Α.Δ. 1262/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας κλιματιστικών (τύπου Ντουλάπας και θερμοπομποί) προϋπολογισμού 2.472,30 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (55.82 Kb)
pdf Α.Δ. 1265/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων άρδευσης γηπέδων, ποσού 4.182,00 ευρώ (98.47 Kb)
pdf Α.Δ. 1275/2011: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 14.993,70 €, με απ’ ευθείας ανάθεση (79.97 Kb)
pdf Α.Δ. 1277/2011: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλιματιστικών (τύπου ντουλάπας και θερμοπομποί) δαπάνης 2.057,79 € με ΦΠΑ (56.72 Kb)
pdf Α.Δ. 1278/2011: Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας υπηρεσίας και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης ψύξης δημοτικών κτηρίων» (360.31 Kb)
pdf Α.Δ. 1279/2011: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 14.919,90 € (45.62 Kb)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο