2019

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιανουάριο

Προμήθεια οχημάτων

Προμήθεια: α) τριών απορριμματοφόρων β) ενός καινούριου τετραξονικού φορτηγού γ) δύο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών δ) ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου SKIP-LOADER (σκαφοφόρος) μετά παρελκομένων

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάρτιο

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάϊο.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιούνιο.

Προμήθεια υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2019)

Προμήθεια υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2019).

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Έργου - Καδοπλυντηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00€

Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Έργου – Καδοπλυντηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG, συνολικής δαπάνης 96.720,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ και το διαβιβαστικό διαβούλευσης εδώ.

2018

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιανουάριο

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, διάφορων αναλωσίμων ανταλλακτικών

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, διάφορων αναλώσιμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ.

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου (2017).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου Δέλτα (2017)»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ.

Περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ κι εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2018)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2018)»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τονερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τονερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Έρευνα – συγγραφή – εκτύπωση ιστορικού έργου με την ιστορία του τόπου και την αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Δέλτα.

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Έρευνα – συγγραφή – εκτύπωση ιστορικού έργου με την ιστορία του τόπου και την αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Δέλτα.»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018»

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιούλιο

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το σχετικό έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων 2018-2019

Διακήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) για την «προμήθεια υγρών καυσίμων 2018-2019» για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια και τοποθέτηση γερανού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και τοποθέτηση γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Νοέμβριο

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Δεκέμβριο

2017

Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια τριών (3) καινούριων σκαπτικών πολυμηχανημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια τριών (3) καινούριων σκαπτικών πολυμηχανημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

  1. Διακήρυξη
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων 2017 - 2018 για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2017 – 2018» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα 2017-2018.

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα 2017-2018».

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την ανακοίνωση νέου συστημικού αριθμού εδώ.

Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την «Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων» για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και τα έγγραφα της σύμβασης εδώ.

Προμήθεια τριών (3) σκαπτικών πολυμηχανημάτων - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την «Προμήθεια τριών (3) σκαπτικών πολυμηχανημάτων».

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την τεχνική έκθεση εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων (2017-2018) - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (2017-2018)».

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017-2018

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2017-2018

Προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Δέλτα 2017-2018

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. έτους 2017 - 2018

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. έτους 2017 – 2018.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και το συνοδευτικό έντυπο ΕΕΕΠ εδώ.

Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης και εντύπων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα έτους 2017-2018

Διακήρυξη για την προμήθεια χαρτιού – γραφικής ύλης και εντύπων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα έτους 2017-2018.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και το συνοδευτικό έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2017 - 2018.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2017 – 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και των νομικών του προσώπων.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ ενώ εδώ μπορείτε να δείτε σημαντικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις για λάθη εκ παραδρομής

2016

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας (2016) - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (164/2016 απόφ. Οικον. Επιτροπής)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Αξιού (2016) - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (164/2016 απόφ. Οικον. Επιτροπής)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (2016)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ..

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δέλτα για τα έτη 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια υλικών οδοποιίας του Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2015-2016 για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και των Νομικών του Προσώπων βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ́18).

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάρτιο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο.

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Εχεδώρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Αξιού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμάτων 1.100 λίτρων.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (2016)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δέλτα για την περίοδο 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια γραφικής ύλης - ειδών (μικροαντικειμένων) γραφείου.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 2016.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Skip to content