Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Δέλτα
9 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση με θέμα Καλλιέργεια του Ρυζιού και προώθηση στις διεθνείς αγορές
10 Δεκεμβρίου 2019
Εμφάνιση όλων

Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Δέλτα:

0. Εισαγωγή

 1. Κατάρτιση Ετησίου ΕΔΔΕ 1
 2. Σχεδιασμός – Ωρίμανση Έργου ΕΔΔΕ 2
 3. Διαγωνισμοί – Συμβάσεις ΕΔΔΕ 3
 4. Παρακολούθηση – Πιστοποίηση ΕΔΔΕ 4
 5. Οικονομική Διαχείριση ΕΔΔΕ 5
 6. Νομική Κάλυψη ΕΔΔΕ 6

Παραρτήματα:

Α. Βήματα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων:

 1. A03-01.α. Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
 2. Α03-01.β. Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών
 3. Α03-01.γ. Συνοπτικός προμήθειας
 4. Α03-01.δ. Συνοπτικός υπηρεσιών
 5. Α03-01.ε. Συνοπτικός τεχνικού έργου
 6. Α03-01.στ. Συνοπτικός μελέτης
 7. Α03-01.ζ. Ανοικτός προμήθειας
 8. Α03-01.η. Ανοικτός υπηρεσίας
 9. Α03-01.θ. Ανοικτός τεχνικών έργων
 10. Α03-01.ι. Ανοικτός μελετών

Β. Έντυπα

 1. Ε05-01.01 Τεκμηριωμένο Αίτημα
 2. Ε03-01.02 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου – Ιδία μέσα
 3. Ε05-02.01 Εντολή πληρωμής
 4. Ε02-02.04 Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
 5. Ε01-01.01 Λίστα Ευκαιριών Χρηματοδότησης
 6. Ε01-01.02 Προτάσεις Έργων-Δράσεων για προγραμματισμό
 7. Ε01-01.04 Γενικό χρονοδιάγραμμα έργων – δράσεων
 8. Ε02-01.01 Πίνακας απαιτήσεων έργου
 9. Ε02-01.02 Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου
 10. Ε02-01.03 Αναφορά προόδου ωρίμανσης έργου
 11. Ε02-02.01 Σχέδιο υλοποίησης έργου
 12. Ε02-02.02 Συγκρότηση ομάδας έργου
 13. Ε02-05.01 Έντυπο αδειοδοτήσεων – απαλλοτριώσεων
 14. Ε03-01.01 Πρωτογενές Αίτημα
 15. Ε05-02.02 Ένταλμα Πληρωμής
 16. Ε07-01.01 Οργανόγραμμα ΟΕΥ
 17. Ε02-02.03 Επιχειρησιακή Ικανότητα
 18. Ε01-01.03α Ετήσιο πρόγραμμα δράσης – Συνολικό
 19. Ε01-01.03β Ετήσιο πρόγραμμα δράσης οργανικής μονάδας
 20. Ε02-02.05 Κατάσταση τήρησης φακέλου πράξης
 21. Ε05-01.02 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Γ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Skip to content