Ενημέρωση πολιτών για τον επικείμενο καύσωνα
2 Αυγούστου 2021
Οριοθέτηση τμημάτων των ρεμάτων διώρυγας 66 (Τάφρος 66) και ποταμού Λουδία
5 Αυγούστου 2021
Εμφάνιση όλων

Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Δέλτα (τελευταία ενημέρωση 04.08.2021):

0. Εισαγωγή

 1. Κατάρτιση Ετησίου ΕΔΔΕ 1
 2. Σχεδιασμός – Ωρίμανση Έργου ΕΔΔΕ 2
 3. Διαγωνισμοί – Συμβάσεις ΕΔΔΕ 3
 4. Παρακολούθηση – Πιστοποίηση ΕΔΔΕ 4
 5. Οικονομική Διαχείριση ΕΔΔΕ 5
 6. Νομική Κάλυψη ΕΔΔΕ 6

Παραρτήματα:

Α. Βήματα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων:

 1. A03-01.α. Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
 2. Α03-01.β. Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών
 3. Α03-01.γ. Απ’ ευθείας ανάθεση τεχνικού έργου
 4. Α03-01.δ. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης
 5. Α03-01.ε. Ανοικτός προμήθειας
 6. Α03-01.στ. Ανοικτός υπηρεσίας
 7. Α03-01.ζ. Ανοικτός έργου
 8. Α03-01.η. Ανοικτός μελέτης
 9. Α03-01.θ. Ήσσονος σημασίας προμηθειών
 10. Α03-01.ι. Ήσσονος σημασίας υπηρεσιών
 11. Α03-01.κ. Ήσσονος σημασίας έργων – μελετών

Β. Έντυπα

 1. Ε05-01.01 Τεκμηριωμένο Αίτημα
 2. Ε03-01.02 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου – Ιδία μέσα
 3. Ε05-02.01 Εντολή πληρωμής
 4. Ε02-02.04 Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
 5. Ε01-01.01 Λίστα Ευκαιριών Χρηματοδότησης
 6. Ε01-01.02 Προτάσεις Έργων-Δράσεων για προγραμματισμό
 7. Ε01-01.04 Γενικό χρονοδιάγραμμα έργων – δράσεων
 8. Ε02-01.01 Πίνακας απαιτήσεων έργου
 9. Ε02-01.02 Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου
 10. Ε02-01.03 Αναφορά προόδου ωρίμανσης έργου
 11. Ε02-02.01 Σχέδιο υλοποίησης έργου
 12. Ε02-02.02 Συγκρότηση ομάδας έργου
 13. Ε02-05.01 Έντυπο αδειοδοτήσεων – απαλλοτριώσεων
 14. Ε03-01.01 Πρωτογενές Αίτημα
 15. Ε05-02.02 Ένταλμα Πληρωμής
 16. Ε07-01.01 Οργανόγραμμα ΟΕΥ
 17. Ε02-02.03 Επιχειρησιακή Ικανότητα
 18. Ε01-01.03α Ετήσιο πρόγραμμα δράσης – Συνολικό
 19. Ε01-01.03β Ετήσιο πρόγραμμα δράσης οργανικής μονάδας
 20. Ε02-02.05 Κατάσταση τήρησης φακέλου πράξης
 21. Ε05-01.02 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 22. Ε03-01.04 Πρόσκληση υποβολής προσφορών
 23. Ε03-01.03 Πρόσκληση υποβολής προσφορών συμβάσεων ήσσονος σημασίας
 24. Ε03-03.01 Σχέδιο συμφωνητικού

Γ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο