Γιάννης Ιωαννίδης: Η επιστήμη στο πλευρό των παραγωγών του Δήμου μας
11 Ιουλίου 2022
Φιλοξενία παιδιών στην Παιδική Εξοχή Σταυρού.
13 Ιουλίου 2022
Εμφάνιση όλων

Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Δέλτα (τελευταία ενημέρωση 15.02.2023):

0. Εισαγωγή

 1. Κατάρτιση Ετησίου ΕΔΔΕ 1
 2. Σχεδιασμός – Ωρίμανση Έργου ΕΔΔΕ 2
 3. Διαγωνισμοί – Συμβάσεις ΕΔΔΕ 3
 4. Παρακολούθηση – Πιστοποίηση ΕΔΔΕ 4
 5. Οικονομική Διαχείριση ΕΔΔΕ 5
 6. Νομική Κάλυψη ΕΔΔΕ 6

Παραρτήματα:

Α. Βήματα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων:

 1. A03-01.α. Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
 2. Α03-01.β. Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών
 3. Α03-01.γ. Απ’ ευθείας ανάθεση τεχνικού έργου
 4. Α03-01.δ. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης
 5. Α03-01.ε. Ανοικτός προμήθειας
 6. Α03-01.στ. Ανοικτός υπηρεσίας
 7. Α03-01.ζ. Ανοικτός έργου
 8. Α03-01.η. Ανοικτός μελέτης
 9. Α03-01.θ. Ήσσονος σημασίας προμηθειών
 10. Α03-01.ι. Ήσσονος σημασίας υπηρεσιών
 11. Α03-01.κ. Ήσσονος σημασίας έργων – μελετών

Β. Έντυπα

 1. Ε05-01.01 Τεκμηριωμένο Αίτημα
 2. Ε03-01.02 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου – Ιδία μέσα
 3. Ε05-02.01 Εντολή πληρωμής
 4. Ε02-02.04 Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
 5. Ε01-01.01 Λίστα Ευκαιριών Χρηματοδότησης
 6. Ε01-01.02 Προτάσεις Έργων-Δράσεων για προγραμματισμό
 7. Ε01-01.04 Γενικό χρονοδιάγραμμα έργων – δράσεων
 8. Ε02-01.01 Πίνακας απαιτήσεων έργου
 9. Ε02-01.02 Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου
 10. Ε02-01.03 Αναφορά προόδου ωρίμανσης έργου
 11. Ε02-02.01 Σχέδιο υλοποίησης έργου
 12. Ε02-02.02 Συγκρότηση ομάδας έργου
 13. Ε02-05.01 Έντυπο αδειοδοτήσεων – απαλλοτριώσεων
 14. Ε03-01.01 Πρωτογενές Αίτημα
 15. Ε05-02.02 Ένταλμα Πληρωμής
 16. Ε07-01.01 Οργανόγραμμα ΟΕΥ
 17. Ε02-02.03 Επιχειρησιακή Ικανότητα
 18. Ε01-01.03α Ετήσιο πρόγραμμα δράσης – Συνολικό
 19. Ε01-01.03β Ετήσιο πρόγραμμα δράσης οργανικής μονάδας
 20. Ε02-02.05 Κατάσταση τήρησης φακέλου πράξης
 21. Ε05-01.02 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 22. Ε03-01.04 Πρόσκληση υποβολής προσφορών
 23. Ε03-01.03 Πρόσκληση υποβολής προσφορών συμβάσεων ήσσονος σημασίας
 24. Ε03-03.01 Σχέδιο συμφωνητικού

Γ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο